Villaförsäkring

villa1En villaförsäkring är en försäkring för den som bor i en privatägd villa. Försäkringen består av flera delförsäkringar och inbegriper oftast både ett skydd för de inventarier som finns i huset, det vill säga en hemförsäkringsdel, och försäkringar för fastigheten och fastighetsägaren. De vanligaste ersättningarna från villaförsäkringar gäller stöld, brand, läckage och naturskador.

Huset

I villaförsäkringar ingår en försäkring för själva huset och tomten. Innehållet i försäkringen kan variera något mellan bolag, men vanligen ingår byggnadsförsäkring, tomtförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. De två första delarna täcker skador som uppstår på tomtmark och hus. De två andra är försäkringar som täcker upp kostnader som uppstår för den försäkrade personen i egenskap av villaägare. Det kan handla om en juridisk tvist med en granne eller om något händer så att den försäkrade blir skadeståndsskyldig i egenskap av husägare.

Hemförsäkring

Ofta erbjuds en försäkringstagare en villaförsäkring där även ingår. En lösöresförsäkring i form av hemförsäkring är i sin tur indelad i en egendomsförsäkring, ansvarsskydd, rättsskydd, överfallsskydd och en reseförsäkring. Det täcker de grundläggande som en människa behöver, vad gäller ersättningsmöjligheter för inbrott och skadegörelse på människa och lös egendom.

Välja rätt belopp

Det finns ofta två alternativ att värdera huset på villaförsäkringar. Den ena modellen är att försäkra huset till ett visst belopp. Om en skada sker utgår då försäkringsbolaget ifrån det fasta beloppet vid beräkningar av ersättningar. Den andra modellen är en så kallad fullvärdesförsäkring, vilket också är den vanligaste försäkringsformen. Då ersätts de faktiska kostnaderna för att återställa byggnaden som den var innan skadan. Avdrag för värdeminskning sker.

Tillägg

De flesta försäkringsbolag erbjuder förutom det grundläggande skyddet tilläggsförsäkringar. Ett vanligt tillägg är ett trygghetsavtal med regelbundna besiktningar för skadeförebyggande kontroll, försäkring mot hussvamp och självriskbefrielse. Det går även att teckna in båtar och andra dyrbara föremål i försäkringen, liksom att lägga till en allriskförsäkring.

Premien

Husets storlek och ålder, husets läge, vilka som bor i huset, antal skadefria år, vilken självrisk som gäller och eventuella insatser försäkringstagaren själv gör för att minska riskerna är bara några av de faktorer som spelar in i beräkningen av premien. Det åldersavdrag som görs för att saker och investeringar inte är nya, spelar en stor roll och här arbetar olika bolag på olika sätt. Hemförsäkringsdelens premie beror främst på vilket värde som sätts på inventarier, men även var personen bor räknas in i premien. Bonus och rabatter påverkar den slutliga premien och genom föreningar och banker går det att få förmånliga villkor. Det gäller därför att både undersöka premien i sig och innehållet i försäkringen när en jämförelse mellan olika försäkringsbolag görs.